Biuro rachunkowe Golden Kite

PKPiR

PKPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, stanowi podstawowe narzędzie ewidencji zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Po zestawieniu wszystkich przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem firmy, ustalany jest jej dochód – to właśnie ta kwota podlega opodatkowaniu.

PKPiR pozwala więc ustalić wysokość podatków, przez co często jest nazywana „podatkową księgą przychodów i rozchodów”. PKPiR jest również źródłem informacji dla przedsiębiorcy, może stanowić punkt odniesienia w regularnej refleksji nad stosunkiem kwoty wydatków do kwoty przychodu.

Prowadzenie i rozliczanie PKPiR wpisuje się w system księgowości uproszczonej. Jeśli jest prowadzona rzetelnie, stanowi najprostszą i najbardziej klarowną formę ewidencji. W prawidłowej i skrupulatnej obsłudze PKPiR może pomóc doświadczona księgowa, a gdy dodamy do tego np. obsługę kadrowo-płacową i doradztwo biznesowe, otrzymamy przepis na sprawne, produktywne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kompleksową i niezawodną obsługę księgową posiada w ofercie biuro rachunkowe Golden Kite – najlepszy partner w biznesie.

Dla kogo księgowość uproszczona w tej formie?

Żeby móc korzystać z księgowości uproszczonej w formie PKPiR, podatnik musi spełniać określone warunki. Możliwość (i obowiązek) prowadzenia tego typu ewidencji dotyczy głównie trzech grup przedsiębiorstw; są to:

 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zadeklarowały przyjęcie formy opodatkowania według zasad ogólnych lub podatku liniowego,
 • spółki osobowe, których właścicielami są osoby fizyczne,
 • firmy, których przychody płynące ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych nie przekroczyły w ostatnim roku obrotowym równowartości 2 milionów euro.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia PKPiR posiadają:

 • osoby prowadzące działalność w formie agencji i umów zlecenia,
 • armatorzy określeni w Ustawie o podatku tonażowym,
 • osoby duchowne, które zrezygnowały z prawa do zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • rolnicy, którzy zgłoszą zamiar prowadzenia tego typu rozliczeń.

Prawo przewiduje również sytuację zwolnienia podmiotu z obowiązku prowadzenia KPiR (lub jej poszczególnych elementów). Okolicznościami sprzyjającymi zniesieniu tego obowiązku jest stan zdrowia przedsiębiorcy oraz jego wiek, a także rodzaj i rozmiar danego przedsiębiorstwa. Ubiegający się o zniesienie obowiązku prowadzenia KPiR powinien złożyć pisemny wniosek do Urzędu Skarbowego. W przypadku Bielska-Białej i okolic są to dwa urzędy – Pierwszy Urząd Skarbowy przy ul. Sixta oraz Drugi Urząd Skarbowy przy ul. Gen. Maczka.

Co znajduje się w PKPiR?

W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów znajduje się ewidencja wszystkich operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Ujmuje się w niej:

 • wszystkie przychody,
 • zakup podstawowych materiałów i towarów oraz wszelkie koszty z nimi związane,
 • wydatki wynikające z prowadzenia działalności, w tym wynagrodzenia,
 • koszty pracy badawczo-rozwojowej.

Jak skonstruowana jest PKPiR?

Struktura, jaką posiada książka przychodów i rozchodów jest ściśle określona. Jej wzór został zawarty
w załączniku do rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, wydanego przez Ministerstwo Finansów. Wedle norm ministerialnych każda KPiR powinna zawierać 17 kolumn o określonej zawartości treści oraz w nieprzypadkowej kolejności. Prowadzenie KPiR wymaga zachowania chronologii zdarzeń gospodarczych, a karty księgi trzeba numerować.

Kolumny posiadają nieprzypadkową, określoną kolejność:

 • kolumna 1 – zawiera liczbę porządkową, przy czym istnieje możliwość prowadzenia numeracji miesięcznej lub rocznej,
 • kolumna 2 – tutaj widnieje data księgowania, wynikająca z dokumentu będącego podstawą wpisu; często jest to data uzyskania przychodu, poniesienia wydatku lub otrzymania towaru,
 • kolumna 3 – numer dokumentu, będącego podstawą wpisu. Ważne, by numery faktur zapisywane były z zachowaniem ciągłości,
 • kolumna 4 – nazwa podmiotu, z którym transakcja została przeprowadzona,
 • kolumna 5 – adres kontrahenta,
 • kolumna 6 – zapis rodzaju przychodu lub wydatku,
 • kolumna 7 – wartość sprzedaży usług i towarów,
 • kolumna 8 – wartość pozostałych przychodów,
 • kolumna 9 – suma wartości z kolumn 7 i 8,
 • kolumna 10 – cena zakupionych towarów i materiałów,
 • kolumna 11 – koszty poboczne związane z przedmiotem zakupu z kolumny 10,
 • kolumna 12 – wartość wypłacanych wynagrodzeń,
 • kolumna 13 – koszty pozostałe,
 • kolumna 14 – suma kwot z kolumn 12 i 13,
 • kolumna 15 – przeznaczona na ujęcie innych, nieprzyporządkowanych dotąd zaszłości gospodarczych,
 • kolumna 16 – koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej,
 • kolumna 17 – uwagi.

Istotną czynnością przy prowadzeniu KPiR jest sporządzanie podsumowania każdego miesiąca.

O czym warto pamiętać?

Prowadzenie i rozliczanie PKPiR odbywa się według reguł opisanych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów. Księgę należy prowadzić od pierwszego dnia nowego roku podatkowego lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dopuszczalne są dwie formy prowadzenia PKPiR – pisemna, papierowa oraz elektroniczna. W przypadku prowadzenia Księgi przy pomocy programu komputerowego należy pamiętać o przechowywaniu zapisów na trwałych nośnikach pamięci oraz o konieczności wydruku ewidencji zdarzeń gospodarczych każdego miesiąca. Obowiązkowo należy też dokonywać podsumowań zapisów za dany miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca kolejnego.

Istnieje też kilka prawidłowości związanych z prowadzeniem PKPiR, które są istotne, choć zdarza się – pomijane. Jedną z tego typu kwestii dotyczy miejsca, w którym PKPiR się znajduje. Może to być siedziba firmy, czy biuro rachunkowe, prowadzące Księgę – miejsce przechowywania dokumentu musi być jednak zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Nieco odrębne zagadnienie stanowią ewentualne błędy w treściach, znajdujących się w PKPiR, a dokładniej – wprowadzanie poprawek. Oczywiście istnieje możliwość korekty błędów w zapisach, ale jej zasady są ściśle określone literą prawa.

Prowadzenie i rozliczanie

Czynności związane z księgowością i szerzej pojętą rachunkowością, wymagają precyzji i rzetelności. Od poprawności prowadzenia księgowości zależy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest, komu powierzone zostanie to odpowiedzialne zadanie. Idealne rozwiązanie w prowadzeniu księgowości jest zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Kluczowe jest tutaj zaufanie, poczucie niezawodności specjalistów, w których ręce powierza się księgowość firmy. Przedsiębiorca może wtedy inwestować czas i uwagę w rozwój firmy, bez obaw o błędy natury księgowej, podatkowej, czy prawnej.

PKPiR – Bielsko-Biała

Biuro rachunkowe Golden Kite tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości – kompetentni, rzetelni, skrupulatni i gotowi do szukania najlepszych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb konkretnej firmy. Kadra z biura rachunkowego Golden Kite ma wieloletnie doświadczenie w księgowości, w tym w rozliczeniach podatkowych wzbogacane nieustanną aktualizacją wiedzy. Dodatkowo niestandardowy stopień zaangażowania w pracę, czyni zespół biura rachunkowego Golden Kite najlepszego, niezawodnego partnera w biznesie, oferującego usługi na najwyższym poziomie.

Odwiedź biuro rachunkowe Golden Kite w Bielsku-Białej – poznaj nowe możliwości, które zapewnisz sobie i swojej firmie wchodząc we współpracę z najlepszymi księgowymi na Podbeskidziu.