Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o. musi mieć charakter pełny. Prawo nie przewiduje wyjątków od tej reguły. Zasady prowadzenia księgowości w tego typu działalności gospodarczej dokładnie reguluje Ustawa o rachunkowości i Kodeks spółek handlowych.

Fakt obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji – księgowość spółki z o.o. może początkowo odstraszać przedsiębiorców przed decyzją o obraniu (lub zmianie) formy prawnej działalności, jaką jest spółka z o.o. Jednak wchodząc we współpracę z niezawodnym biurem rachunkowym, jakim jest biuro rachunkowe Golden Kite, przedsiębiorcy mogą skupić się jedynie za zaletach i możliwościach, które forma spółki z o.o. bez wątpienia daje.

Różne podmioty gospodarcze – różne wymogi, obowiązki, ale i możliwości

Decydując się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, początkujący przedsiębiorca ma do wyboru wiele form prawnym, spośród których najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Faktem jest, że to rozwiązanie wydaje się wygodne i proste, choćby ze względu na możliwość wyboru prowadzenia księgowości uproszczonej. Ale nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nadchodzi moment, w którym przedsiębiorca powinien poddać się refleksji o perspektywie rozwoju swojej firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kapitałową spółkę handlową, posiadającą osobowość prawną, która może być założona przez jedną lub wiele osób – wspólników. Wymagany kapitał początkowy jest stosunkowo niewielki i przede wszystkim – może być różny. Oznacza to, że każdy wspólnik może wnieść inną kwotę kapitału początkowego. I właśnie w zależności od jego wysokości – różne będą zyski wspólników (ale też straty), a także jak mówi określenie formy spółki – różny będzie też stopień odpowiedzialności.

Pełna księgowość spółki z o.o. – nie tylko obowiązek, ale i korzyści

Prowadzenie pełnej księgowości pozwala na dokładne monitorowanie kondycji finansowej firmy, umożliwia też obliczenie wysokości podatku.

Pełne księgi to pełen obraz sytuacji finansowej spółki – podmiot jest w stanie planować inwestycje
i optymalnie zarządzać wydatkami. Ponadto prowadzenie pełnej księgowości generuje transparentność, która po prostu się opłaca – zdecydowanie bowiem ułatwia pozyskiwanie funduszy w formie leasingu albo kredytu. Wartością dodaną jest tutaj budowanie zaufania inwestorów i klientów.

Zobowiązania spółki z o.o. i jej księgowość – nie taki diabeł straszny…?

Księgowość spółki z o.o. i jej obsługa wymaga zdecydowanie więcej od przedsiębiorcy niż w przypadku prowadzenia przez niego innej formy prawnej działalności. Przede wszystkim, spółka z o.o. musi posiadać osobny rachunek firmowy. Z uwagi na konieczność prowadzenia pełnej księgowości, ewidencjonowane muszą być wszystkie zdarzenia i operacje gospodarcze. Innymi słowy – każda transakcja musi posiadać swój wpis w księgach rachunkowych. Restrykcje wobec przepływu środków przez konto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jednak nie koniec wymagań, nałożonych na przedsiębiorstwo przez prawo. Pod koniec każdego roku spółka ma obowiązek sporządzić podsumowanie przebiegu działalności w postaci sprawozdania finansowego, uzupełnionego o dokumentację dotyczącą majątku spółki oraz jej zobowiązań wobec kontrahentów.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. – element pełnej księgowości

Sprawozdanie finansowe składane raz na rok stanowi nie lada wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Bezkompromisowa skrupulatność w sporządzaniu tego złożonego dokumentu jest podstawą do jego poprawnego skonstruowania. Zwykle najlepszym, optymalnym pod każdym kątem rozwiązaniem, okazuje się powierzenie wykonania zadania doświadczonemu biurowi rachunkowemu, dysponującemu zespołem ekspertów z różnych obszarów rachunkowości.

W treściach sprawozdania finansowego dokumentacji – księgowość spółki z o.o. – musi się znaleźć:

  • bilans – czyli zestawienie całości aktywów i pasywów, aktualne w dniu sporządzenia, przedstawiając stan majątku przedsiębiorstwa,
  • rachunek zysków i strat – czyli zestawienie wszystkich operacji finansowych dokonanym w ciągu analizowanego roku poprzedzającego,
  • informacje dodatkowe – czyli zbiór wszystkich istotnych informacji, które dla działalności są kluczowe, a nie zostały umieszczone w pozostałych pozycjach.

W niektórych przypadkach niezbędne okaże się też badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kiedy to konieczne?

Obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez uprawnionego biegłego rewidenta dotyczy spółek, które w roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa spośród kilku warunków:

  • spółka zatrudniała średnio co najmniej 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty),
  • suma aktywów na koniec roku wyniosła równowartość co najmniej 2 500 000 euro,
  • suma przychodów netto sięgnęła lub przekroczyła równowartość 5 000 000 euro.

Biegły rewident analizuje dane z ksiąg rachunkowych i wszelkich innych udostępnionych mu dokumentacji prowadzonych przez spółkę. Finałem badania jest skonstruowanie przez rewidenta opinii
i raportu z badania. Dokumenty rewizyjne zawierają ocenę, w jakim stopniu (i czy w ogóle) złożone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i poprawnie oraz czy stan majątku spółki i jej rentowność została ujęta w sposób klarowny.

Kolejne zobowiązanie księgowe spółki – raport kasowy

Oprócz sprawozdania finansowego, spółki z o.o. mają obowiązek zbierania informacji o wszystkich przepływach środków, poprzez prowadzenie raportów kasowych.

O ile oczywistością może wydawać się fakt, że spółka musi posiadać osobne konto, o tyle często popełnianym błędem wspólników jest korzystanie z kont osobistych w celach służbowych, lub odwrotnie – pokrywanie zobowiązań prywatnych ze środków na koncie spółki. Saldo konta i kasy gotówkowej musi być na bieżąco monitorowane.

Niezawodna obsługa – zewnętrzna księgowość spółki z o.o.

Złożoność czynności o charakterze księgowym wymaga od obsługujących je specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin i doświadczenia. Firmy bez wątpienia potrzebują wielu ekspertów, by prawidłowo prowadzić księgowość spółki z o.o., ale czy to oznacza konieczność ich zatrudnienia na etaty, tworzenia wielu miejsc pracy? Nie. Wybór zewnętrznej firmy, posiadającej w ofercie usługę księgowość spółki z o.o., jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem z wielu powodów. Po pierwsze, do dyspozycji przedsiębiorstwa pozostają specjaliści wielu dziedzin. Po drugie, rozwiązanie to jest nieporównywalnie tańsze, a po trzecie – przedsiębiorstwo może ściągnąć z siebie ogromną odpowiedzialność, ale wyłącznie wówczas, gdy biuro księgowe, z którego usług korzysta – posiada OC. Jedną z podstawowych kwestii przy wyborze biura, powinien być właśnie ten czynnik.

Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając biuro rachunkowe do obsługi księgowości spółki?

Niezawodne biuro rachunkowe musi wykazywać się nieskazitelną uczciwością i rzetelnością, a także odpowiedzialnością. Właśnie takie jest biuro rachunkowe Golden Kite – powierzenie mu spraw księgowych zawsze się opłaca. Kompleksowość usług zdejmuje z przedsiębiorcy szereg obowiązków i daje mu możliwość pełnego skupienia się na głównym celu działalności.

Kompleksowe działanie – przepis na sukces

Księgowość spółki z o.o. obejmuje nie tylko czynności takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych
i sporządzanie sprawozdań finansowych. Pełna obsługa księgowa tego typu podmiotów obejmuje również między innymi usługi kadrowo-płacowe, doradztwo podatkowe, obsługę rachunków bankowych, czy nawet wystawianie faktur.

Księgowość spółki z o.o. – Bielsko-Biała

Biuro rachunkowe Golden Kite posiada w swojej ofercie obsługę księgową działalności gospodarczych, w tym spółek z o.o. Zespół ekspertów z biura rachunkowego Golden Kite cieszy się opinią niezachwianej uczciwości i rzetelności. Posiada bogate doświadczenie i najwyższe kompetencje, co potwierdzają liczne licencje i certyfikaty. O pewnej jakości usług świadczy też odpowiedzialność, którą specjaliści biorą za wykonaną pracę. Biuro rachunkowe Golden Kite posiada OC.